05 серпня 2020 року на 37 сесії VII скликання Вижницької районної ради прийнято рішення про створення комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Вижницької районної ради та затверджено Статут цієї установи.

Таке рішення сесії обґрунтовано п.1 ст. 75 «Наукове і методичне забезпечення освіти» Закону України «Про освіту», п.3 ст.52 «Ресурсне, інформаційне , науково-методичне, матеріально-технічне забезпечення » Закону України «Про повну загальну середню освіту» та п. 5 «Прикінцевих перехідних положень Закону України «Про повну загальну середню освіту»,  де визначено необхідність створення таких центрів професійного розвитку педагогічних працівників в Україні до 01 вересня 2020 року.

Попередньо Міністерством освіти і науки України 20 травня 2020 року опубліковано розроблений проект Положення про центр професійного розвитку педагогічних працівників. Цей документ було запропоновано до громадського обговорення на сайті МОН, де можна було надсилати свої пропозиції до 01 червня 2020 року.

29 липня 2020 року постановою Кабінету Міністрів України № 672 було затверджено  Положення про центр професійного розвитку педагогічних працівників. Зазначений документ був опублікований в «Урядовому кур’єрі» 05.08.2020 року №149 та «Офіційному віснику України» від 14 .08.2020 року № 63 стор 185.

 

Завдання «Центру професійного розвитку педагогічних працівників» Вижницької районної ради

Основними завданнями центру є сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування.

 Центр відповідно до покладених на нього завдань:

1) узагальнює та поширює інформацію з питань професійного розвитку педагогічних працівників;

2) координує діяльність професійних спільнот педагогічних працівників;

3) формує та оприлюднює на  веб-сайті засновника – Вижницької районної ради та власному веб-сайті бази даних програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників, інші джерела інформації (веб-ресурси), необхідні для професійного розвитку педагогічних працівників;

4) забезпечує надання психологічної підтримки педагогічним працівникам;

5) організовує та проводить консультування педагогічних працівників, зокрема з питань:

  • планування та визначення траєкторії їх професійного розвитку – персонального шляху реалізації професійного потенціалу педагогічного працівника, що ґрунтується  на його вільному виборі закладу освіти, установи, організації, іншого суб’єкта освітньої діяльності, видів, форм, темпу здобуття освіти та освітньої програми в межах здобуття освіти дорослих;
  • проведення супервізії - інструменту професійної підтримки та професійного розвитку, що передбачає комплекс заходів із навчально-методичного супроводу педагогічних працівників закладів дошкільної,  загальної середньої та позашкільної освіти в умовах реалізації завдань Нової української школи;
  • розроблення документів закладу освіти – документів, що створюються у закладі освіти у процесі його діяльності;
  • особливостей організації освітнього процесу за різними формами здобуття освіти, у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання;
  • впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти і нових освітніх технологій.

 

У своїй діяльності центр керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, іншими актами законодавства , Положенням та затвердженим Статутом.

 

Управління та кадрове забезпечення центру

Безпосереднє керівництво діяльністю центру здійснює його директор, який призначається на посаду засновником – Вижницькою районною радою за результатами конкурсу та звільняється ним з посади.

Директор центру:

1) розробляє стратегію розвитку центру та подає на затвердження засновнику;

2) затверджує план діяльності центру та організовує його роботу відповідно до стратегії розвитку центру, подає засновнику пропозиції щодо штатного розпису та кошторису центру;

3) призначає на посаду працівників центру, звільняє їх із займаної посади відповідно до законодавства, затверджує посадові інструкції працівників центру, заохочує працівників центру і накладає на них дисциплінарні стягнення;

4) залучає юридичних та фізичних осіб до виконання завдань центру шляхом укладення з ними цивільно-правових договорів відповідно до своєї компетенції;

 

5) створює належні умови для ефективної роботи працівників центру, підвищення їх фахового і кваліфікаційного рівня;

6) видає відповідно до компетенції накази, контролює їх виконання;

7) використовує в установленому засновником порядку майно центру та його кошти, укладає цивільно-правові договори;

8) забезпечує ефективність використання майна центру;

9) забезпечує охорону праці, дотримання законності у діяльності центру;

10) діє від імені центру без довіреності;

11) може вносити засновнику центру пропозиції щодо вдосконалення діяльності центру;

12) подає засновнику центру – Вижницькій районній раді річний звіт про виконання стратегії розвитку центру.

 

Обов’язки директора та інших працівників центру визначаються законодавством, їх посадовими інструкціями.

 

Штатний розпис центру затвердив його засновник – Вижницька районна рада відповідно до законодавства. Штатний розпис передбачає посади: директора, 3 консультантів, психолога, бухгалтера, працівників, які виконують функції з обслуговування (водія та прибиральника службових приміщень).

На посади директора, інших педагогічних працівників центру призначаються особи, які є громадянами України, вільно володіють державною мовою, мають вищу педагогічну освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як п’ять років та які пройшли конкурсний відбір і визнані переможцями конкурсу відповідно до порядку, затвердженого засновником центру.

Фінансування центру здійснюється його засновником відповідно до законодавства.

 

Джерело: Відділ освіти РДА